Genealogie

Genealogie en kadaster.
Ieder die interesse heeft in stamboomonderzoek gaat enthousiast op zoek naar gegevens van zijn voorouders en verzamelt hierbij materiaal uit diverse bronnen.Dit resulteert vaak  in een  overzicht, op papier of binnen een digitaal stamboomprogramma, dat eindeloos veel namen en data bevat. Vroeg of laat gaat de onderzoeker zich meer richten op de mens achter de data en vraagt zich af wie hij was, waar hij woonde en wat zijn leefomstandigheden waren. Een informatiebron die niet direct voor de hand ligt, zijn de kaarten van het kadaster dat in 1842 in onze streek werd ingevoerd.Met medewerking van het Euregionaal Historisch Centrum te Sittard is enige jaren geleden te Sittard  een werkgroep van vrijwilligers van start gegaan die de bewonings-en bewonersgeschiedenis van een streek, stad of dorp  wil ontsluiten. Inmiddels is dit project fors uitgebreid en is ook Geulle hierin betrokken geraakt. Voor meer info zie website  https://aezel.eu  
Op de kadasterkaarten, die ons in digitale vorm door het Euregionaal Historisch Centrum te Sittard ter beschikking zijn gesteld, zijn alle percelen van de toenmalige gemeente  Geulle uit die periode met het bijbehorende perceelnummer opgetekend. De eigenaren van deze percelen zijn in een lijst ,de z.g. OAT of Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, beschreven, en inmiddels  gedigitaliseerd en de gegevens in een database ingevoerd. Vervolgens zijn de kaarten middels een computer programma, een geologisch informatie systeem, geheel opnieuw getekend en de vijf secties waaruit Geulle bestaat samengevoegd. Hierna is de data uit de OAT gekoppeld aan deze kaart.Dit resulteert in een overzichtskaart van de voormalige gemeente Geulle uit 1842 die het mogelijk maakt dat een bepaald perceel wordt geselecteerd en gelijktijdig de gegevens van dit perceel gepresenteerd worden. Hierbij moet men denken aan:  de eigenaar, zijn beroep,  de oppervlakte en soort van het perceel. In bijgaande figuur een detail van deze kaart met als voorbeeld perceel sectie A-1046 geselecteerd en de gegevens behorende bij dit perceel.Later heeft men het systeem van de OAT-lijsten vervangen door de z.g. PKL-lijsten.Dit zijn lijsten waarop per blad de eigendommen van een bepaalde eigenaar werden opgeschreven.Deze lijsten geven bovendien aan van wie hij het perceel had verkregen en aan wie het vervolgens door verkoop, vererving e.d. weer in bezit kwam. Belangstellenden zijn welkom op onze bijeenkomsten elke derde woensdagmiddag van de maand.
 
 
 
Genealogie
De heemkundevereniging Gäöl heeft een aantal secties, waaronder een sectie Genealogie. Deze sectie stelt zich ten doel het onderzoeken en bestuderen van de geschiedenis van “de Geullenaar” in de meest brede zin. Vooralsnog is de sectie vooral bezig met de genealogische gegevens: geboorte-, huwelijks-, overlijdensdata, beroepen, adressen etc. maar ook huis- en grondbezit, aan- en verkopen, testamenten, schepenbankarchieven, criminele feiten enzovoorts hebben onze aandacht.
Het is een bekend gegeven dat genealogisch onderzoek veel tijd kost en dat het soms tientallen jaren duurt voordat gegevens uit een onderzoek gepubliceerd (kunnen) worden. 
Wij prijzen ons derhalve gelukkig met het feit dat de heer Mr. A.M.A. Maassen te Maastricht ons toestemming gegeven heeft artikelen van zijn hand, eerder o.a. verschenen in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, over te nemen en in ons lijfblad De Sjakel te publiceren. Wij zeggen hem daarvoor nogmaals hartelijk dank. Wij verwijzen hierbij graag naar de Sjakels die u op onze site kunt inzien.Wij nemen gaarne de gelegenheid te baat om een tweetal kwartierstaten van de hand van de heer Maassen, te weten van “Sjakelaar” pur sang Sjef Thijssen en van de voor de geschiedschrijving van Geulle zo belangrijke pastoor A.C. Kengen in bewerkte vorm op onze site te plaatsen. De gegevens uit de eerste 127 kwartieren zijn voornamelijk afkomstig van de heer Maassen en zijn c.q. zullen door de leden van onze sectie genealogie in de toekomst aangevuld worden. Wij streven ernaar op korte termijn ook “eigen” genealogische producties op het net te publiceren.
Mocht u vragen, opmerkingen, suggesties of aanvullingen hebben, neem dan contact op met de webmaster of rechtstreeks met de sectie Genealogie.

Overige kwartierstaten
kwartierstaten Kurvers – Troquete
kwartierstaat André van Kan
kwartierstaat Hoensbroeck – Geul 

Nog kort even iets over het fenomeen kwartierstaat (gegevens uit: “Limburgse voorouders, handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg”, Régis de La Haye, Stichting Vrienden van het Rijksarchief Limburg, Stichting Limburgs Genealogisch Archief, Maastricht 1994, tweede druk: een aanrader, nee een must voor ieder die zich in genealogie wil verdiepen en ter inzage bij de sectie).Een kwartierstaat bevat alle voorouders, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn, van een bepaalde persoon, die “probant”genoemd wordt. Het aantal voorouders loopt op volgens een rekenkundige: men heeft twee ouders, vier grootouders, zestien betovergrootouders. Deze aantallen lopen zeer snel op: in de vijftiende eeuw heeft u minstens 60.000 voorouders, waarvan natuurlijk een groot aantal dezelfde zijn. Kwartierstaten hebben een vaste nummering: de probant draagt altijd nummer 1, diens ouders 2 en 3. Mannen hebben altijd een even nummer, vrouwen altijd een oneven nummer, namelijk dat van de man + 1.
Dus nummer 35 is een vrouw en wel de echtgenote van nummer 34 (34 + 1 = 35).
Kinderen hebben het nummer van hun vader gedeeld door 2 (dus bijvoorbeeld nummer 34 is de zoon van nummer 68), de vader heeft het nummer van zijn kind, vermenigvuldigd met 2 (bijvoorbeeld nr. 3 is een meisje, want het is een oneven nummer en haar vader is nummer 6).