Verzorgingshuis Avé Maria

Op weg naar de toekomst
(Tekst: Winus de Rouw. Foto’s: Bert Ramakers)

Voorwoord

De problemen van huisvesting en verzorging van bejaarden en ouder wordenden is in Geulle niet anders dan elders. Even aktueel dus en even gecompliceerd. Ook in Geulle zijn deze nood en zorg groot en veelomvattend en daarom wordt ook daar een weg ingeslagen naar de toekomst. Ook Ave Maria wil toe naar een zorgcontinuüm, een naadloos in elkaar overgaande verzorging van onze bewoners in alle stadia die zij op hun (hoge) leeftijd meemaken en vaak moeten doorworstelen.

De doelstelling daarbij is voor de ouderen van Geulle en omgeving een centrum te realiseren, waarin een diversiteit aan diensten op het gebied van zorg, wonen en welzijn evenals modern wooncomfort kan worden verleend. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan zelfredzaamheid, privacy en veiligheid.

Ave Maria streeft bij het realiseren van dit zorgcontinuüm naar samenwerking met andere instellingen. Op dit moment krijgt die samenwerking reeds gestalte met verpleeghuis Grubbenveld te Maastricht, met facilitair bureau ZVBM te Kerkrade, met de Woningstichting Meerssen en met de gemeente Meerssen. Eerste afspraken zijn gemaakt met de Stichting Thuiszorg. Ook is een intentieverklaring getekend met de SCZ.

Teneinde een brede basis te creëren voor hun plannen willen bestuur en directie geïnteresseerden informeren over de ontwikkeling van Ave Maria van bejaardentehuis (verleden) via verzorgingshuis (heden) naar zorgcentrum (toekomst). Dit is althans de chronologische volgorde. Niet de meest logische, want waar de toekomst meer zorg en aandacht vraagt dan heden en verleden is de toekomst verreweg het belangrijkste. Deze informatie wordt derhalve chronologisch gezien tegen de klok in gegeven. Deze informatie begint met de plannen voor de toekomst en vertellen dán eerst op welke basis van heden en verleden deze plannen worden gegrond. De lezer begint derhalve bij het einde van het verhaal en eindigt bij het begin, een verhaal van Z tot A. 


MORGEN: zorgcentrum

Ave Maria heeft op basis van het heden en het verleden een toekomstbeeld voor morgen ontworpen. Dat toekomstbeeld houdt in de ontwikkeling naar een zorgcontinuüm. Vereiste daarvoor is een aan de tijd aangepast zorgcentrum. Een zorgcentrum zoals bedoeld in het Functieplan Zorgaanbieders Mergelland en Maastricht. De zorgketen-functie in de wijk c.q. kleine woonkernen is daarbij uitgangspunt. Dat zorgcentrum moet een veelheid van diensten bieden aan bewoners van het huis en aan de wijkbewoners op basis van samenwerking met de diverse zorgaanbieders (verpleeghuis en thuiszorg).

De voorbereidingen naar dat zorgcentrum van morgen zijn binnenskamers inmiddels in gang gezet. Dat gebeurt mede op basis van de bevindingen van een onderzoek, dat is ingesteld door de Adviesgroep voor Beleid ‘Companen’. Dit komt na een uitgebreide studie tot de volgende aanbevelingen:

 • 1 – Realiseer bij Ave Maria 25 senioren-huurwoningen en 15 senioren-koopwoningen met zorggarantie vanuit Ave Maria.
 • 2 – Realiseer een soort ‘winkelstraat’ bij Ave Maria. Daardoor wordt het mogelijk een groot aantal voorzieningen (winkel, kapper, pedicure, bibliotheek, restaurant/bar, vergaderruimte enz.) aantrekkelijk te groeperen en goed bereikbaar te doen zijn voor zowel de eigen bewoners als voor de bewoners van de wijk. 
 • 3 – Hou bij het realiseren van woningen en voorzieningen rekening met het scheppen van een aantrekkelijk geheel, dat een uitnodigende werking heeft op de omgeving (parkeergelegenheid!)

Bestuur en directie voegen daar zelf nog aan toe:

 • 4 – Onderken de bouwkundige situatie van dit moment en houd rekening met aanpassingen die op korte danwel langere termijn op tal van plaatsen noodzakelijk zijn. Bestudeer in dit kader de wenselijkheid c.q. noodzaak over te gaan tot een algehele nieuwbouw van Ave Maria.

Werd boven gesteld, dat de ontwikkeling naar het zorgcentrum van morgen inmiddels in gang is gezet, dan dient daarbij nadrukkelijk te worden vermeld, dat dit gebeurd is en nog gebeurt in overleg met de Gemeente Meerssen en met het bestuur van de Woningstichting Meerssen. Dit overleg heeft o.m. geresulteerd in een opdracht aan het eerder genoemde buro Companen te Arnhem tot het instellen van een haalbaarheidsstudie voor de bouw van aan-/inleunwoningen bij Ave Maria en andere voorzieningen, die leiden tot een integraal woon-zorg concept (zorgcontinuüm). De aanbevelingen die volgden uit deze studie leest u hierboven.

Nader overleg met de Woningstichting en de Gemeente Meerssen heeft er inmiddels toe geleid, dat toestemming zal worden verkregen voor de bouw (in twee fases) van 40 inleunwoningen. De Woningvereniging zal de woningen bouwen en beheer en verhuur ervan ‘langdurig’ toevertrouwen aan Ave Maria. De Woningstichting heeft zich bovendien bereid verklaard te investeren in de ondersteunende voorzieningen. 


Verzorgingstehuis Ave maria
Een gezellig ingerichte kamer. (foto Bert Ramakers)

HEDEN: verzorgingshuis

Op weg naar morgen biedt verzorgingshuis Ave Maria op dit moment gastvrijheid aan 69 (intramurale) bewoners en heeft 6 inleunwoningen. De dagverzorging biedt plaats aan 8 deelnemers. Intensieve zorg voor dementerenden wordt gegeven in de vorm van groepsverzorging (7 bewoners); daarenboven zijn er 6 plaatsen voor bewoners die individuele somatische zorg nodig hebben.

Welke voorzieningen staan Ave Maria hierbij ter beschikking?

 • In totaal 4 twee-persoons en 65 een-persoons woningen alsmede 6 inleunwoningen. Van dat totaal voldoen alle 2 persoons en 41 van de 1-persoons woningen aan de eisen van de tijd; 24 woningen evenwel voldoen in het geheel niet aan die eisen.
 • Een kleine en slecht geoutilleerde winkel, die geen uitstraling heeft naar buiten.
 • Een veel te kleine recreatiezaal, die ongezellig oogt en niet uitnodigend is voor bezoekers en omwonenden.
 • Ondermaatse facilitaire voorzieningen voor kapper, pedicure en onderzoek-ruimten; ze zijn ouderwets, niet toegerust voor het doel en liggen verspreid.
 • Voor medewerkers, bezoekers en bewoners is er geen ruimte / mogelijkheid gezamenlijk de maaltijd te gebruiken.
 • Een gezellige verblijfsruimte voor bezoekers en bewoners ontbreekt.
 • Evenals een mutifunctionele vergaderruimte, een noodzaak om de integratie met de wijk gestalte te geven.
 • Geen eigen ruimte voor de dagverzorging.
 • Een te kleine behuizing voor de groepsverzorging.

Voorzieningen dus met evenzovele knelpunten, waardoor nu en in de toekomst niet adequaat aan de behoeften van ouderen/bewoners kan worden voldaan. Het lijkt misschien heel wat, maar is ten enenmale onvoldoende. Nú maar zeker in de toekomst zal ook in Geulle/Moorveld en omliggende plaatsen (Ulestraten, Bunde, Meerssen) de behoefte aan ouderenzorg toenemen. Oplossingen zoekend voor en anticiperend op de ontwikkelingen is het verzorgingshuis bezig plannen te ontwikkelen om zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin uitgerust te zijn voor de (hedendaagse en) toekomstige zorgvraag.

Gestreefd wordt daarbij naar een zorgcontinuüm voor Geulle en omgeving in een hedendaags zorgcentrum, waarbij een diversiteit aan dienstverlening geboden wordt. Een dienstverlening gericht op zorg, wonen en welzijn van de bewoners van het verzorgingstehuis, van de aanleunwoningen, van groot-Geulle met zijn 5 woonkernen en omgeving. Dit verhaal heeft u in het vorige hoofdstuk gelezen.
Aan dit heden ging een verleden vooraf.


VERLEDEN: bejaardentehuis

Ave Maria werd in 1956, zoals in die jaren gebruikelijk, als bejaardentehuis gesticht door zusters. In ons geval door de Zusters van Christus Verlosser, een uit Frankrijk stammende congregatie met vestigingen in Nederland. De christelijke signatuur is van het begin af een belangrijke en bepalende factor geweest. Die identiteit zal ook in de toekomst gehandhaafd blijven en zo mogelijk zelfs verstevigd worden.

Ave Maria werd bijna 50 jaar geleden gebouwd met een capaciteit voor 56 bejaarden, van wie 12 echtparen. De accommodatie was aangepast aan die tijd en was toen zeer voldoende. Het tehuis werd gebouwd naar ontwerp van architect Swinkels te Maastricht.

De oude Romeinen constateerden het reeds: de tijden veranderen en de mensheid verandert met de tijden mee. En zo komt het, dat een gebouw dat aanvankelijk aan alle eisen van de tijd voldoet, binnen afzienbare tijd ‘niet meer van deze tijd’ is. Aan die wetmatigheid ontkwam ook Ave Maria niet. In 1970 werden aan de bestaande vleugel 34 woningen aangebouwd en in 1986 onderging het huis een grootscheepse opknapbeurt. Aan 24 woningen evenwel ging deze opknapbeurt voorbij; zij bleven in de oude toestand gehandhaafd. Ze hebben geen douche en slecht sanitair en tellen slechts één woon/zitkamertje.


Tot besluit

Met bovengeschetste ambitieuse plannen van Z tot A, die moeten leiden tot de realisering van een modern zorgcentrum voor Geulle, Moorveld, Ulestraten en verdere omgeving wil verzorgingshuis Ave Maria de toekomst veilig stellen. Realisering van deze plannen zal geheel inspelen op de groeiende problemen in de ouderenzorg en op de veranderende zorgvraag. Verzorgingshuis Ave Maria komt hiermee tegemoet aan de beleidsvoornemens van landelijke en regionale overheden alsmede van de zorgkantoren in de regio.
Ave Maria is bereid de uitdaging aan te gaan!

Verzogingstehuis Ave maria
De kapel is voor veel bewoners een dagelijks 
middelpunt van Avé Maria. (foto Bert Ramakers)


Vrienden van Avé Maria

Bewoners, bestuur en directie van Ave Maria ondervinden bij hun zorgen van alledag en plannen maken voor de toekomst steun van een groep geïnteresseerden, die zich hebben verenigd in de stichting ‘Vrienden van Ave Maria’. Hun steun is in hoofdzaak van financiële aard. Zij dragen daarmee bij aan het mogelijk maken van een diversiteit aan activiteiten, die erop gericht zijn de bewoners zo lang mogelijk actief te houden en zo bij te dragen aan hun lichamelijk en geestelijk welzijn.

Buiten de gerichte groepsactiviteiten wordt er alles aan gedaan voor de bewoners van Ave Maria ook op andere manieren een zo aangenaam mogelijke woonomgeving te scheppen en te houden, Daarbij behoren o.m. een dagelijks informatiekanaal en betere audiovisuele apparatuur:

 • een kabelkrant waarop de bewoners de dagactiviteiten kunnen inzien en nog ander nieuws kunnen lezen. Het verstrekken dus van dagelijkse informatie, zodat de bewoner weet wat er aan de hand is in zijn of haar tehuis;
 • een filmprojector, waarmee informatieve en/of gezellige groepsactiviteiten ontwikkeld kunnen worden;
 • verdere activiteiten / investeringen in het belang van de bewoners.

Inmiddels is met de dagelijkse kabelkrant een begin gemaakt. Voor de andere activiteiten ontbreken op dit moment nog de financiën. Maar… daaraan wordt iets gedaan. Daarom is een actie gestart om via vrijwillige bijdragen deze extra middelen te verwerven. Daarom is de stichting opgericht “Vrienden van Ave Maria”. Iedereen kan van deze stichting lid worden.

Lid kan men worden door zich bereid te verklaren op jaarbasis minimaal een bedrag van fl. 25,- te storten. Machtigingskaarten kunnen telefonisch worden aangevraagd bij Ave Maria (043-3641010). Wie geen lid wenst te worden maar toch een bijdrage wil geven, kan dat doen door een gift storten op bankrekeningnummer 13.26.24.43.29 bij de Rabo Geulle onder vermelding van ‘Voor de Vrienden van Ave Maria’.