Madonna van Gäöl

In Geulle aan de Maas is een – sinds begin 1900 onderbroken – eeuwenoude traditie in ere hersteld. De (meer dan) drie eeuwen oude beeltenis van de ‘Madonna van Gäöl’ is in oude luister teruggekeerd in de historische parochiekerk. Dat gebeurde op zondag 6 februari 2000 na afloop van de hoogmis. De Vrouwenbond Sint Apollonia, die het beeld heeft geadopteerd en opnieuw gekleed, heeft die dag bij gelegenheid van de viering van haar patroonsfeest de madonna aangeboden aan pastoor G. Dohmen en aan de parochie.

De beeltenis, die met zekerheid drie eeuwen oud is (in 1723 wordt melding gemaakt van het feit, dat ‘de jongeling Johannes Reymes aan O.L. Vrouw een zijden kleed schonk’), werd in de zomer van 1999 door het kerkbestuur op de zolder van de kerk in zeer desolate toestand aangetroffen. Het is een beeld van het uitzonderlijk voorkomende ‘staakmodel’. Dat wil zeggen dat het beeld niet meer is dan een geraamte van latwerk met daar bovenop de hoofdjes van Moeder en Kind. Het latwerk wordt aangekleed met een kleed en een mantel.

De in Geulle teruggevonden ‘staakmadonna’ verkeerde in zeer slechte staat. Duidelijk te zien was evenwel nog, dat de gezichtjes zeer fijn en lieflijk zijn. Van de oorspronkelijke kleding werd niets teruggevonden. Alleen het zilveren kroontje van de Moeder Gods kon worden gelocaliseerd. Het had in de loop der tijden een andere bestemming gekregen, maar is opnieuw verzilverd en in de oorspronkelijke toestand teruggebracht. Dat gebeurde ook met het geraamte van latwerk, dat door de ‘klussengroep’ onder handen werd genomen, en zeer in het bijzonder met de hoofdjes van Moeder en Kind; zij werden met zorg en deskundigheid gerestaureerd door de heer Jeu Bollen.

Vervolgens resteerde de vraag, hoe de beeltenis opnieuw te kleden? Bestuur en leden van Vrouwenbond Sint Apollonia – de Madonna van Geulle en Sint Apollonia hebben van oudsher nauwe banden – reageerden op eerste verzoek van het kerkbestuur deze taak op zich te nemen spontaan en enthousiast. Studies werden gemaakt van andere soortgelijk geklede Mariabeelden elders. Vervolgens werd een eigen mantel voor de ‘Madonna van Geulle’ ontworpen en uitgevoerd door mevr. Elly Bannink-Spee.

De dames van Sint Apollonia hebben alles op alles gezet dit werk gereed te hebben vóór zondag 6 februari, op welke dag zij het jaarlijkse feest vieren van hun patrones. Na de hoogmis werd het beeld door vier dames via de millenniumdeur de kerk binnen gedragen. Nadat het door pastoor G. Dohman was verwelkomd, werd het door voorzitter mevr. Agnes Jonkhout aan pastoor en kerkbestuur aangeboden, onder toezegging dat de dames van Sint Apollonia het madonnabeeld adopteerden d.w.z. dat zij het als een eer en hun taak zullen beschouwen in de toekomst de zorg voor deze beeltenis op zich te nemen. Deze plechtigheid werd opgeluisterd met solo-zang van Jacqueline Siegelaer; zij zong het ‘Ave Maria’ van Gounod en werd daarbij op het uit 1818 daterende Binvignat-orgel begeleid door de heer Schreurs.

   
 Sint Martinuskerk Geulle: Madonna van Gäöl 
 Geschaard rondom de ‘Madonna van Gäöl, in haar eigen kapel. (foto Leon Notten) 
 Sint Martinuskerk Geulle: Madonna van Gäöl 
 De beeltenissen van de ‘Madonna van Gäöl’ en de H. Edith Stein nemen een voorname plaats in op het priesterkoor tijdens de pontificale hoogmis. 
   
 Sint Martinuskerk Geulle: Madonna van Gäöl 
 Trots dragen de dames van Sint Apollonia de beeltenis van de door hen geadopteerde beeltenis van de ‘Madonna van Gäöl’ mee in de processie.