Millenniumviering en revitalisering

Omdat het jaar 2000 – de 2000ste verjaardag van de geboorte van Christus – door Paus Johannes Paulus II is uitgeroepen tot Jubeljaar en in het teken is gesteld van een herleving van het geloof en een wederopleving van de parochiegemeenschap (revitalisering), heeft de parochie van Sint Martinus in dit jaar een aantal opmerkelijke kerkelijke festiviteiten georganiseerd.

Allereerst is er de restauratie en terugkeer in de kerk van de eeuwenoude ‘Madonna van Gäöl’.

Tevens werd aan de plaatselijke beeldhouwster mevr. Carla Bosma de opdracht gegeven een bronzen buste te maken van een in onze dagen in Limburg geleefd hebbende heilige, de Carmelietes zuster Benedicta a Cruce Edith Stein.
Beide beeltenissen werden voor het eerst meegedragen in de Jubelprocessie op zondag 2 juli


Sacraments-processie
Hoogtepunt van de viering van het Jubeljaar in Geulle was de sacraments-processie op zondag 2 juli. Afwijkend van andere jaren, wanneer telkens een van de vier buurtverenigingen voor de organistie van de processie zorgt, werd dit jaar de processie georganiseerd door de vier buurtverenigingen gezamenlijk. Ook werd het hele verenigingsleven gevraagd zoveel mogelijk aan de processie deel te nemen en er medewerking aan te verlenen. De reactie op dit verzoek was bijzonder groot en hartverwarmend. Zo zorgden de leden van de Carnavals-vereniging De Bokkerieërs voor het opstellen en begeleiden van de processie en droegen de explorers van Scouting Geulle de beeltenis van de H. Edith Stein. Uiteraard begeleidden bestuur en dames van Vrouwenbond Sint Apollonia de door hen geadopteerde beeltenis van de ‘Madonna van Gäöl’. De muzikale opluistering werd verzorgd door Harmonie en Drumband Sint Caecilia, Fanfare en Drumband Sint Franciscus, het Parochiëel Dameskoor en het Gäöls Mannenkoor.

Behalve door communiekinderen en vormkinderen, was de schoolgaande jeugd van basisschool “In het Riet” goed vertegenwoordigd. (foto Leon Notten)

Nadat de processie door de mooi versierde en zonbeschenen straten van de kom van het dorp was getrokken ging emeritus bisschop van Palembang Mgr. J. Soudant, in concelebratie met vicaris F. van Hees van het bisdom Breda, pastoor G. Dohmen en kapelaan R. Schols voor in een pontificale hoogmis op de gemeente kiosk, die stond opgesteld nabij de Markt (kermis) op de parkeerplaats van café ‘t Centrum. Na de predikatie werden de beide beeltenissen van de ‘Madonna van Gäöl’ en de H. Edith Stein door de bisschop gezegend en werd de parochiegemeenschap door de bisschop aan Maria en in het bijzonder aan de ‘Madonna van Gäöl’ toegewijd. 

Voorafgegaan door Mgr. J. Soudant, emeritus-bisschop van Palembang, werd het H. Sacrament door vicaris F. van Hees, van het bisdom Breda, door de zonbeschenen straten van Geulle gedragen. (foto Leon Notten)
Burgemeester G. Kockelkorn van Meerssen en de wethouders J. Ummels en J. Dejong, alsmede vertegenwoordigers van de kerkbesturen van de clusterparochies van Bunde en Waalsen / Moorveld liepen achter de ‘hemel’. (foto Leon Notten)
Geassisteerd door vicaris F. van Hees van het bisdom Breda, door pastoor G. Dohmen en kapelaan R. Schols, ging Mgr. J. Soudant voor in de pontificale hoogmis. (foto Leon Notten)

H. Teresia Benedicta a Cruce Edith Stein
In het kader van het tot nieuw leven brengen van de parochiegemeenschap heeft het kerkbestuur gemeend een heilige van onze dagen en uit de eigen omgeving tot voorbeeld van navolging te moeten stellen. De gedachten gingen onmiddellijk uit naar de door Paus Johannes Paulus II in 1996 in Keulen zalig verklaarde en vervolgens in Rome in 1998 heilig verklaarde Karmelietes zuster Teresia Benedicta a Cruce Edith Stein (1891-1942). Deze uit het Jodendom stammende en tot het christendom bekeerde kloosterzuster leefde een aantal jaren in de Karmel te Echt. Van daaruit werd zij in augustus 1942 door de Gestapo naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau getransporteerd, waar zij is vergast.

Om de herinnering aan haar levend te houden maar tevens om deze moedige vrouw, die een fel voorvechtster was van de plaats van de vrouw in de maatschappij en in de kerk, tot voorbeeld te stellen van de velen, die ook in onze dagen in problemen en in vertwijfeling verkeren over zaken het geloof betreffende, heeft het kerkbestuur aan de beeldhouwster mevr. Carla Bosma gevraagd een bronzen buste van haar te ontwerpen. Zij heeft deze ‘uitdaging’ – na het leven van zuster Teresia Benedicta a Cruce diepgaand bestudeerd te hebben – graag en vol overtuiging aanvaard. De buste werd voor het eerst meegedragen en den volke getoond in de sacramentsprocessie van zondag 2 juli. Een uitgebreide deputatie van de Stichting Dr. Edith Stein uit Echt was hiervan getuige. 

Explorers van Scouting Gäöl dragen de buste van de H. Edith Stein mee in de processie. (foto’s Leon Notten)
De beeltenis van de H. Edith Stein nam een belangrijke plaats in bij de viering.
Bestuur en leden van de Stichting Dr. Edith Stein Echt gaven zowel bij de processie als bij de plaatsing van de buste van de H. Edith Stein in de parochiekerk acte de presence. Naast de beeltenis zuster Marianne ui de Karmel in Echt. Naast haar de vervaardigster van de beeltenis, de Geulse beeldend kunstenaar mevr. Carla Bosma.

Plaatsing in de kerk
De zondag na Processie-zondag, 9 juli, was het andermaal feest. De beeltenissen van de ‘Madonna van Gäöl’ en de H. Edith Stein kregen een vaste plaats in de Sint Martinuskerk. Van deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt de gerestaureerde beeltenis van Theresia van Lisieux haar plaats in de kerk terug te geven. Dat gebeurde na de hoogmis, die werd opgedragen door pastoor-deken dr. A. Raijmaekers van Echt in zijn functie van voorzitter van de Stichting Dr. Edith Stein Echt. Uitgebreide deputaties van deze stichting waren aanwezig bij de processie zowel als bij de plaatsing van de beelden in de kerk. Nadat het beeld van Theresia van Lisieux was onthuld door de restaurateurs Léon Daemen en mevr. Angelika Claessen uit Echt en ook beeldhouwster Carla Bosma samen met zuster Marianne O.C.D. uit de Carmel te Echt de buste van Edith Stein had onthuld, was het de beurt aan mevr. Agnes Jonkhout als voorzitster van Vrouwenbond Sint Apollonia de Madonna van Gäöl’ de haar toekomende plaats te geven in de tot Mariakapel getransformeerde voormalige dagkapel.
Het Parochiëel Dameskoor luisterde ook deze plechtigheid weer op.

Als eerste werd de gerestaureerde beeltenis van de H. Theresia van Lisieux in de kerk herplaatst en onthuld. (foto’s Leon Notten)
Geassisteerd door zr. Marianne O.C.D. onthult mevr. Carla Bosma de door haar vervaardigde buste van de H. Edith Stein.
Nadat voorzitster Agnes Jonkhout van de Vrouwenbond Sint Apollonia het beeld van de Madonna van Gäöl heeft onthuld in de tot Mariakapel getransformeerde voormalige dagkapel, gaat pastoor G. Dohmen voor in gebed.

Martinusparochie Geulle sluit Jubileumdeur en bevestigt herinneringsplaquette


De parochiekerk van Sint Martinus te Geulle aan de Maas is een van de meest opmerkelijke onder de talrijke ‘eenvoudige’ parochiekerken die ons land telt. Niet alleen om zijn ouderdom en rijke historie is deze kerk opmerkelijk maar opmerkelijk is zij ook, omdat zij in onze kerkprovincie de enige parochiekerk is die zich mag beroemen op het bezit van een eigen Jubileumdeur. En.. op de bij deze bijzonderheid behorende bronzen plaquette. Het zijn verder alleen nog de kathedraal in Roermond en de 5 basilieken in ons bisdom die een dergelijke deur én plaquette bezitten.

In navolging van Rome, waar de Sint Pieter, de Santa Maria Maggiore, de Sint Jan van Lateranen en de Sint Paulus buiten de Muren een Heilige c.q. Jubileumdeur kennen, werd deze bijzonderheid bij gelegenheid van de Millenniumwisseling en het daaraan gekoppelde Jubeljaar ook ingesteld in het bisdom Roermond. Om in aanmerking te komen voor deze titel met bijbehorende plaquette, dient de kerk over een deur te beschikken die normaliter gesloten blijft, welke deur met Kerstmis aan de aanvang van het Jubeljaar door een bisschop of zijn vertegenwoordiger met enige plechtigheid geopend werd. Het was de Sint Martinus in Geulle die kans zag zich in dit rijtje van uitverkoren kerken (kathedraal en basilieken) aan te sluiten. Immers ook deze kerk beschikt over een aparte deur die normaliter gesloten is en sinds mensenheugenis niet meer is geopend, de deur onder de oude uit de 14de eeuw stammende toren. Op uitnodiging van het kerkbestuur werd hulpbisschop Mgr. Everard de Jong bereid gevonden deze Jubileumdeur op Kerstavond 1999 feestelijk te openen en een pontificale h. mis te celebreren. Mgr. De Jong werd eveneens bereid gevonden deze door hem geopende deur op de avond van Driekoningen 2001 weer plechtig te sluiten. Voor onbepaalde tijd.

Omdat niet ontkend kon worden dat ook de parochiekerk van Geulle voldeed aan de eisen die zijn gesteld aan het in bezit worden gesteld van een Jubileumplaquette, werd ook deze bronzen herinneringsplaat aan de Geulse Sint Martinus toegekend. Aangezien de andere 6 exemplaren reeds gereed waren, werd er voor deze kerk door de ontwerpster mevr. Josien Henning uit Ubachsberg een extra plaat vervaardigd en gegoten. Na op de avond van Driekoningen de Jubileumdeur te hebben gesloten, werd deze plaquette door Mgr. De Jong aangebracht in het portaal onder de eeuwenoude toren, waarin tegenwoordig de doopkapel is ondergebracht.

Sint Martinuskerk Geulle: MilleniumdeurMgr. Everard de Jong sluit op Driekoningenavond 2001 de Jubileumdeur in de parochiekerk van de H. Martinus te Geulle aan de Maas. (foto Leon Notten)
Alvoren de bronzen herinneringsplaquette naast de Jubileumdeur wordt aangebracht, wordt zij door Mgr. De Jong gezegend. (Foto Léon Notten)Sint Martinuskerk Geulle: herinneringsplaquette
Sint Martinuskerk Geulle: herinneringsplaquetteBehalve aan kathedraal en basilieken werd ook aan de Sint Martinuskerk te Geulle de bronzen plaquette toegekend die herinnert aan de openstelling van een Jubileumdeur tijdens het Jubeljaar 2000. Mgr. De Jong en pastoor G. Dohmen maken zich gereed deze plaquette in het portaal onder de kerktoren aan te brengen. (Foto Léon Notten)
Scouts van Scouting Geulle dragen de bronzen plaquette die herinnert aan het Jubeljaar. (Foto Léon Notten)Sint Martinuskerk Geulle: herinneringsplaquette